WPS Telecom

Uppförandekod

Genom vår uppförandekod beskrivs våra värderingar och de krav vi ställer på medarbetare samt affärspartner, dessa inom områdena mänskliga rättigheter, arbetsrätt, miljö och bekämpning av korruption. Innehållet i koden ska respekteras och följas av alla inom WPS-koncernen och respekteras och följas av våra affärspartners.

Inom WPS ska vi ha möjlighet att påverka vår arbetssituation. Vi ska vara nyskapande, flexibla och ständigt förbättra oss. För att skapa mervärde för kunden, medarbetare, leverantörer samtidigt som vi bidrar till en hållbar samhällsutveckling arbetar vi aktivt med god affärsetik och socialt engagemang. Vår strävan är långsiktiga och förtroendefulla relationer.

WPS Affärsteknik

 • Vi följer de lagar, regler och förordningar som gäller på de marknader där vi är
  verksamma.
 • Vi tolererar ingen form av korruption, mutor eller utpressning.
 • Vi följer konkurrensrättsliga lagar.
 • Vi arbetar för att motverka ekonomisk brottslighet

WPS och mänskliga rättigheter och arbetsförhållanden

 • Vi prioriterar hälsa och säker arbetsmiljö.
 • Vi värnar om skäliga anställningsvillkor.
 • Vi verkar för jämställdhet och mångfald.
 • Vi accepterar inte kränkande särbehandling, trakasserier eller diskriminering.
 • Vi accepterar inte barnarbete eller tvångs- och skuldarbete.

WPS och miljö

 • Vi värnar om miljö och klimatet.
 • Vi arbetar för att minska verksamhetensmiljöpåverkan

Vi uppmuntrar våra medarbetare att slå larm vid misstanke om överträdelser av uppförandekoden eller lagstiftning. Medarbetarna kontakta då sin chef. Känner medarbetare att hen inte kan det, eller om någon utanför företaget upplever att WPS inte följer sina värderingar anmäls misstanken anonymt via vår visselblåsafunktion här på vår webbsidan. Alla misstankar tas på allvar och utreds. Lämpliga åtgärder vidtas om överträdelser konstaterats.